OBVESTILO
Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo skladno z določbami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Zbranih podatkov brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo posredovali tretjim osebam.


Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletne računovodske rešitve KorocivIS

Splošni pogoji uporabe spletne računovodske rešitve KorocivIS (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo razmerja med imetnikom avtorskih pravic spletne računovodske rešitve KorocivIS na eni strani in uporabniki na drugi strani ter pogoje uporabe spletne računovodske rešitve KorocivIS (v nadaljevanju: Sistem KorocivIS).

Imetnik avtorskih pravic in izvorne kode Sistema KorocivIS je Koroško regionalno stičišče NVO - Korociv, Prežihova 7, 2390 Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: Korociv ).

Vsak uporabnik lahko uporablja Sistem KorocivIS pod pogoji teh Splošnih pogojev. Nepooblaščena uporaba Sistema KorocivIS ali uporaba v nasprotju s Splošnimi pogoji predstavlja kršitev avtorskih pravic Korociv
 

1    Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

1.1    
Uporabnik je fizična oseba, ki se v Sistemu KorocivIS identificira z digitalnim potrdilom ali drugimi s temi Splošnimi pogoji predpisanimi identifikacijskimi sredstvi, ki se strinja z in sprejema te Splošne pogoje in uporablja Sistem KorocivIS v poslovne namene v imenu in/ali za račun Organizacij.

1.2  
 
Licenca je pravica do uporabe Sistema KorocivIS za enega sočasnega uporabnika glede na omejitve, ki jih določa Vrsta licence in ti Splošni pogoji.

1.3    
Vrsta licence je opredelitev nabora funkcij Sistema KorocivIS in/ali števila sočasnih uporabnikov in/ali števila podprtih organizacij.

1.4    
Organizacija je poslovni subjekt, katerega delovanje je podprto preko uporabe Sistema KorocivIS.

1.5    
Funkcija KorocivIS je del Sistema KorocivIS, ki pomeni zaključeno celoto opravil, ki so potrebne zato, da se v skladu s pravili stroke izvede določeno računovodsko ali poslovno opravilo, npr. Odprte postavke, Obračun plač, Dnevni iztržek.

1.6    
Podpora uporabnikom je storitev, ki omogoča komunikacijo med Uporabniki in Korociv

2    Avtorske pravice

2.1    
Imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na Sistemu KorocivIS in izvorne kode Sistema KorocivIS je Korociv KorocivIS je registrirana blagovna znamka za računalniške aplikacije, katere imetnik je Korociv

2.2    
S sprejetjem Splošnih pogojev Uporabnik pridobi pravico do uporabe Sistema KorocivIS v skladu s Splošnimi pogoji in pogoji Licence.

3    Pogoji uporabnika

3.1    
Uporabnik je dolžan pred uporabo Sistema KorocivIS sprejeti Splošne pogoje.

3.2    
Pred prvo uporabo Sistema KorocivIS je Uporabnik dolžan izvesti postopek registracije, v katerem se identificira in sprejme Splošne pogoje tako, da obkljuka kvadratek, ki se nahaja pred besedilom  »Sprejemam Splošne pogoje uporabe spletne računovodske storitve KorocivIS«.

3.3    
Uporabnik se s sprejemom Splošnih pogojev strinja in sprejema Splošne pogoje, ki so veljavni ob vsakokratni uporabi Sistema KorocivIS. Dolžnost in pravica uporabnika je, da preveri veljavne Splošne pogoje in v primeru, ko se s pogoji ne strinja, takoj preneha z uporabo Sistema KorocivIS in o tem obvesti Korociv

3.4    
Vsak uporabnik mora izpolnjevati tehnične in dejanske pogoje, ki so potrebni za učinkovito in varno uporabo Sistema KorocivIS in so objavljeni na spletnih straneh www.korociv.si ter opredeljujejo najmanj:
(1)    dostop do interneta
(2)    programsko in strojno opremo za uporabo interneta
(3)    dodatno programsko opremo, če je le-ta pogoj za uporabo nekaterih Funkcij KorocivIS
(4)    identifikacijska sredstva, ki so pre za identifikacijo in posledično za uporabo Sistema KorocivIS

3.5    
Ob dostopu do Sistema KorocivIS se uporabnik identificira z lastnim veljavnim digitalnim potrdilom, izdanim s strani izdajatelja kvalificiranih digitalnih potrdil, ki je naveden v Zanesljivem seznamu overiteljev v Republiki Sloveniji.

3.6    
Uporabnik mora sam zagotoviti pogoje iz točke 3.4 Splošnih pogojev. Korociv ne nosi nobene obveznosti ali onosti glede zagotavljanja pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev, produktov ali računalniških programov, ki so sestavni del pogojev uporabnika Sistema KorocivIS.

3.7    
Korociv ne jamči za pravilno in varno delovanje Sistema KorocivIS, v kolikor Uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz točke 3.4 Splošnih pogojev.

4    Sklenitev licenčne pogodbe in koriščenje licence

4.1    
Licenčna pogodba je sklenjena, ko Uporabnik, ki je zastopnik poslovnega subjekta, v imenu poslovnega subjekta izbere Vrsto licence in sprejme Splošne pogoje. Na predlog Uporabnika ali osebe, ki je zastopnik poslovnega subjekta, ki sta predhodno sprejela Splošne pogoje, lahko tudi Korociv v imenu poslovnega subjekta izbere Vrsto licence. V tem primeru je Licenčna pogodba sklenjena z dnem, ko Korociv izbere Vrsto licence.
Licenčna pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

4.2    
S sklenitvijo licenčne pogodbe s Korociv uporabnik pridobi Licenco.

4.3    
Na predlog Administratorja ali osebe, ki je zastopnik poslovnega subjekta, Korociv v imenu poslovnega subjekta za Administratorja določi drugega Uporabnika.

5    Uporaba

5.1    
Uporaba Sistema KorocivIS ni plačljiva.

7    Nedovoljeni nameni uporabe KorocivIS

7.1    
Uporabniki lahko uporabljajo Sistem KorocivIS samo za vodenje poslovnih in računovodskih podatkov poslovnih subjektov. Vsak drugačen namen uporabe Sistema KorocivIS je prepovedan.

7.2    
Pri uporabi Sistema KorocivIS je izrecno prepovedano:
(1)    onemogočati ali ovirati druge Uporabnike pri njihovi uporabi Sistema KorocivIS
(2)    objavljati, prenašati, razpošiljati ali razpečevati kakršnekoli informacije, teme ali gradiva, ki so nezakonita, lažna, nespodobna, žaljiva, opolzka ali širijo rasno, spolno ali kakršnokoli drugo nestrpnost
(3)    objavljati reklamna sporočila, prošnje, verižna pisma, piramidne sheme, investicijske priložnosti ali sheme oziroma kakršnakoli drugačna oglasna obvestila
(4)    zlorabljati, ogrožati ali kako drugače kršiti pravice drugih
(5)    prenašati drugim vsebine  Sistema KorocivIS, zaščitene s pravicami intelektualne lastnine, ali kako drugače omogočati dostop do teh vsebin, razen če je takšno prenašanje ustrezno dogovorjeno s Korociv
(6)    uporabljati gradiva ali informacije, vključno s slikami ali fotografijami, ki so na voljo prek Sistema KorocivIS, na način, ki kakorkoli krši avtorske pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti ali druge pravice Korociv , drugih pridobiteljev licence, uporabnikov ali tretjih oseb,
(7)    prenašati v Sistem KorocivIS datoteke in druge vsebine, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, pokvarjene datoteke ali drugo podobno programsko opremo ali podatke, ki lahko škodujejo delovanju Sistema KorocivIS, opremi, na kateri ali s pomočjo katere deluje Sistem KorocivIS ali opremi Uporabnikov,
(8)    namerno ali nenamerno na kakršenkoli način škodovati Sistemu KorocivIS, npr. s poskusi napadov na strežnik in drugimi dejanji, katerih posledica bi lahko bilo slabše delovanje, napačno delovanje, omejeno delovanje ali nedelovanje Sistema KorocivIS,
(9)    iz Sistema KorocivIS na različne načine zbirati informacije o Organizacijah in/ali Uporabnikih,
(10)    ustvarjati ali uporabljati lažne identitete za namene zavajanja drugih, predvsem Korociv in Podpore uporabnikom,
(11)    uporabljati, prenašati ali drugače kopirati in ponujati (za plačilo ali brezplačno) drugim osebam imenike ali kakršnekoli druge podatke o Organizacijah in/ali Uporabnikih ali podatke o uporabi Sistema KorocivIS,
(12)    brez pisnega dovoljenja Korociv zbirati informacije ali uporabljati informacije o uporabljeni tehnologiji, izvedenih zamislih, uporabljenih pristopih in kakršnihkoli drugih vsebinah Sistema KorocivIS, ki bi se lahko uporabile v drugih komercialnih ali nekomercialnih storitvah ali izdelkih.

8    Delovanje Sistema KorocivIS

8.1    
Korociv zagotavlja nemoteno delovanje Sistema KorocivIS, razen v primerih:
(1)    nedelovanja strojne opreme Uporabnika ali v kateregakoli drugem primeru, ko Uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz poglavja »3 Pogoji uporabnika«,
(2)    vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih) na Sistemu KorocivIS,
(3)    nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje Sistema KorocivIS ali kako drugače povezane z delovanjem Sistema KorocivIS,
(4)    nedelovanja internetnih povezav,
(5)    višje sile.

8.2    
Korociv se zaveže vse uporabnike obveščati o predvidenih posegih na Sistemu KorocivIS in sicer najmanj 6 ur pred izvedbo posega. Korociv se zaveže vse predvidene posege praviloma opravljati med delavnimi dnevi v času med 20:00 uro in 6:00 uro in med nedelovnimi dnevi v času med 16:00 uro in 8:00 uro. Okvirni čas in trajanje predvidenih posegov bosta praviloma napovedana.

9    Skladnost Sistema KorocivIS z zakonodajo in nadgrajevanje

9.1    
Korociv se zavezuje zagotavljati skladnost Funkcij KorocivIS z veljavno slovensko zakonodajo za primere uporabe, ki jih Sistem KorocivIS podpira oziroma predvideva.

9.2    
Korociv se zaveže spremljati predpise in nadgrajevati Funkcije KorocivIS spremembam predpisov.

10    Pomoč uporabnikom

10.1    
Korociv nudi pomoč v zvezi z delovanjem Sistema KorocivIS preko Podpore uporabnikom med delavniki od 8:00 do 16:00 ure.
Komunikacija med Uporabniki in Pouporabnikom v zvezi z nudenjem pomoči poteka preko sistema »Zahteve po pomoči«.

10.2    
Korociv uporabnikom zagotavlja odpravo napak, ki onemogočajo uporabo Funkcij KorocivIS.
Na vsako javljeno napako se bo Korociv odzval najkasneje v roku 24 ur, pri čemer se upošteva izključno čas, ko Korociv nudi uporabnikom.

Korociv bo o možnih rešitvah obvestil Uporabnika.

11    Omejitve Korociv

11.1    
Uporabniki se strinjajo, da uporabljajo  Sistem KorocivIS, vključno s programsko opremo, vsebinami in storitvami, dostopnimi preko Sistema KorocivIS, na lastno onost.

11.2    
Korociv , njegovi distributerji, prodajalci ali dobavitelji ne odgovarjajo za nobeno posredno, posebno, naključno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na izgubljeni dobiček, dohodke, investicije, dobro ime), ki izhaja iz uporabe  Sistema KorocivIS oziroma povezanih spletnih strani, produktov ali storitev ali je z njihovo uporabo povezana. Navedena omejitev velja tudi v primeru, če je bil Korociv seznanjen z možnostjo nastanka takšne škode. Ta omejitev vključuje (vendar s tem ni omejena): prenos virusov, okvaro strojne opreme, napake v povezavi, zlorabo ali krajo uporabniške identitete.

11.3    
V nobenem primeru Korociv ne odgovarja za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi tega, ker se je uporabnik zanesel na informacije, produkte ali storitve, objavljene v Sistemu KorocivIS ali povezanih spletnih straneh, produktih ali storitvah.

11.4    
Vsi zahtevki zaradi kakršnihkoli napak ali kršitev, ki so posledica ravnanja tretjih oseb, glede katerih so objavljene informacije v Sistemu KorocivIS, se uveljavljajo izključno proti tem osebam.

12    Vsebine in storitve, ki jih ponujajo tretje osebe

12.1    
Sistem KorocivIS lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, produkti in/ali storitvami (v nadaljevanju: Povezani sistemi), za katere Korociv ne prevzema nobene onosti. Korociv ni oen za pravilnost ali dostopnost informacij, produktov ali storitev, ki jih ponujajo tretje osebe preko Povezanih sistemov.

12.2    
Informacije na Povezanih sistemih so iz različnih virov. Korociv ni upravičen spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine informacij na Povezanih sistemih. Dejstvo, da Korociv omogoča povezavo s Povezanimi sistemi, ne pomeni nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali drugačne povezave v zvezi s Povezanimi sistemi.

12.3    
Korociv ni oen niti neposredno niti posredno za kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila ali bi jo domnevno povzročila uporaba kakršnekoli vsebine, produkta ali storitve Povezanih sistemov ali zanašanje na njih.

12.4    
Za uporabo Povezanih sistemov bo Uporabnik morda moral sprejeti splošne pogoje uporabe, ki se razlikujejo od Splošnih pogojev uporabe in za katere Korociv ne odgovarja.

13    Zbiranje in varstvo osebnih podatkov

Sistem KorocivIS je namenjen vodenju poslovnih in računovodskih podatkov poslovnih subjektov in za delovanje ne potrebuje osebnih podatkov.

Kljub temu se v Sistemu KorocivIS zaradi identifikacije Uporabnikov in komunikacije z Uporabniki vodijo naslednji osebni podatki:
(1)    serijska številka in izdajatelj digitalnega potrdila Uporabnika
(2)    elektronska pošta Uporabnika
(3)    naziv uporabnika

Korociv bo zbiral, vodil, obdeloval in uporabljal osebne podatke v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in jih bo uporabljal le za naslednje namene:
(1)    za identifikacijo Uporabnikov ob registraciji v Sistem KorocivIS in identifikacijo Uporabnikov vsakokratni uporabi Sistema KorocivIS z namenom, da bi Uporabnikom in Organizacijam zagotavljal višjo stopnjo varnosti in verodostojnosti podatkov v Sistemu KorocivIS ter zaupanja vreden način komunikacije s Pouporabnikom in/ali drugimi Uporabniki preko Sistema KorocivIS
(2)    za omogočanje dodatnih, za osnovno uporabo Sistema KorocivIS neobveznih Funkcij KorocivIS ali Funkcij v zvezi z Uporabniškim profilom (npr. za menjavo gesla Uporabnika za vstop v KorocivIS)
(3)    za obveščanje Uporabnikov s strani Podpore uporabnikom v primeru, ko Korociv presodi, da je taka komunikacija z Uporabniki učinkovitejša ali primernejša kot komunikacija preko sistema »Zahteve po pomoči«
(4)    za obveščanje Uporabnikov ali Organizacij s strani Korociv , npr. v zvezi s produkti in storitvami
Korociv zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.
Uporabnik s sprejemom Splošnih pogojev izrecno dovoljuje, da Korociv zbira in obdeluje osebne podatke v obsegu in za namene, kot je določeno s to točko Splošnih pogojev.

14    Varovanje podatkov

14.1    
Korociv bo uporabil vse razumne ukrepe, da bo zaščitil podatke, ki se hranijo v Sistemu KorocivIS, pred nedovoljenim dostopom tretjih oseb.

V zvezi s tem Korociv zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. Korociv bo zagotavljal redundantno hranjene podatkov.

V primeru kakršnegakoli izpada se Korociv obvezuje, da bo vzpostavil delovno okolje s podatki, ki so obstajali največ 24 ur pred izpadom

14.2    
Korociv lahko razkrije podatke o Uporabniku, ki so shranjeni v Sistemu KorocivIS, le na podlagi odločbe sodišča ali pisne zahteve državnega organa, ki ima za vpogled v podatke zakonsko pooblastilo.

15    Preskusna različica Sistema KorocivIS

Sistem KorocivIS je uporabnikom na voljo tudi v obliki preskusne različice, imenovane tudi »demo KorocivIS«. Tudi za preskusno različico veljajo ti Splošni pogoji, pri katerih se smiselno upoštevajo naslednje lastnosti preskusne različice:
(1)    preskusna različica za identifikacijo uporabnika namesto digitalnega potrdila uporablja kombinacijo uporabniškega imena in gesla
(2)    v preskusni različici se ne izbira Vrste licence
(3)    za preskusno različico se ne plačuje Licenčnine
(4)    v preskusni različici ni dovoljeno voditi dejanskih podatkov poslovnih subjektov in/ali izkoriščati Funkcij KorocivIS za namene podpore poslovanja poslovnih subjektov
(5)    ob registraciji uporabnikov v Sistem KorocivIS se z namenom preizkušanja Sistema KorocivIS samodejno pripravijo vzorčni podatki izmišljenega poslovnega subjekta, pri čemer so ti podatki so dostopni največ 30 dni po registraciji in jih lahko po preteku tega časa Korociv brez vnaprejšnjega opozorila trajno izbriše
(6)    za preskusno različico Sistema KorocivIS Korociv ne zagotavlja pogojev, ki sicer veljajo za Sistem KorocivIS, kot so definirani v teh Splošnih pogojih v poglavjih »Delovanje Sistema KorocivIS«, »Skladnost Sistema KorocivIS z zakonodajo in nadgrajevanje«, »Pomoč uporabnikom« in »Varovanje podatkov«

16    Veljavnost in spreminjanje Splošnih pogojev

16.1    
Korociv objavi veljavne Splošne pogoje in/ali spremembe Splošnih pogojev na spletni strani www.korociv.si. Vsak Uporabnik lahko od Korociv zahteva, da mu omogoči vpogled v Splošne pogoje, ki so veljali v določenem časovnem obdobju in sedaj ne veljajo več, ampak samo za obdobje po datumu registracije Uporabnika.

16.2    
Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem, ki ga določi Korociv Splošni pogoji in spremembe Splošnih pogojev morajo biti objavljene najmanj 8 dni pred pričetkom njihove veljave.

16.3    
Korociv ima pravico sam enostransko spreminjati Splošne pogoje ter spremembe Splošnih pogojev objaviti na način, kot je določen v točki 1.

17    Kršitev Splošnih pogojev in odpoved Licenčne pogodbe

17.1    
Če Uporabnik krši Splošne pogoje, lahko Korociv zatem, ko je o kršitvi opozoril Uporabnika, Uporabniku onemogoči uporabo Sistema KorocivIS.

17.2    
Če Organizacija, Administrator ali katerikoli Uporabnik, ki koristi Sistem KorocivIS, krši Splošne pogoje, lahko Korociv zatem, ko je o kršitvi opozoril Administratorja organizacije, z organiziacijo enostransko in brez odpovednega roka prekine Licenčno pogodbo.

18    Prenehanje licenčne pogodbe

18.1    
Katerakoli pogodbena stranka lahko kadarkoli z enomesečnim odpovednim rokom s pisnim obvestilom odstopi od licenčne pogodbe.

18.2    
Za pisno obvestilo iz prejšnje točke se šteje odpoved poslana s priporočeno pošto ali po elektronski pošti na naslov info@korociv.si.

18.3    
V primeru odpovedi pogodbe nobeden Uporabnik ne bo mogel koristiti funkcij KorocivIS, ki jih je uporabljal na podlagi Licence.

18.4    
Korociv si pridržuje pravico, da po preteku 60 dni po prekinitvi pogodbe, izbriše vse podatke organizacij. Ob prekinitvi pogodbe Korociv po e- pošti obvesti administratorja o brisanju podatkov.

19    Končne določbe

19.1    
Za razlago Splošnih pogojev in v primeru, da določenega vprašanja Splošni pogoji ne urejajo, se uporabi pravo Republike Slovenije.

19.2    
Za reševanje morebitnih sporov, ki bi nastali zaradi uporabe  Sistema KorocivIS ali v zvezi z njegovo uporabo, je pristojno sodišče v Novi Gorici.

19.3    
Ti splošni pogoji veljajo od 15.01.2013.